Algemene Voorwaarden

De consument heeft het recht aan Smoking Grills mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Maatschappelijke zetel:

Smoking Grills
Bistweg 72

2520 Broechem
België
BE 0454 418 175
info@smokinggrills.be
tel.: 03 289 53 55

Artikel 1: Algemene bepalingen

De online webshop van Smoking Grills, een BV met maatschappelijke zetel te Bistweg 72, 2520 Broechem (België), BTW BE 0454 418 175, biedt haar klanten de mogelijkheid om BBQ toestellen, accessoires, rubs & sausen, workshops en cadeaubons online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het Smoking Grills assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Smoking Grills. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Kleuren kunnen licht afwijken van de kleuren op de foto’s.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Smoking Grills is wat de juistheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Smoking Grills is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Smoking Grills.

Smoking Grills is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Voorraad

Dit artikel is ofwel in onze eigen winkel op voorraad ofwel is het niet op voorraad en dienen wij dit te bestellen bij onze leverancier. In het eerste geval is de leveringstermijn 2 tot 10 dagen, in het tweede geval is dit afhankelijk van beschikbaarheid van de leverancier en kan u steeds bij ons informeren wat de levertijd zou zijn. Indien het een levering van een barbecue toestel betreft, komen wij dit persoonlijk leveren en maken wij met u een afspraak voor levering.

Artikel 5: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Smoking Grills assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Smoking Grills. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: de betaalwijzen vindt u terug in de voetnoot op onze website. Overschrijving is eveneens mogelijk, gelieve ons daarvoor te contacteren.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Smoking Grills.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Smoking Grills te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Smoking Grills beschikt, is de klant ingeval van niet of laattijdige betaling, vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van

10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Smoking Grills zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Let er op dat u de betaling binnen de 2 weken na de bestelling afhandelt. Niet-betaalde bestellingen worden na 2 weken automatisch en zonder voorafgaand bericht geannuleerd door de verkoper.

Artikel 8: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 9: Garantie

  1. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

  1. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Smoking Grills klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Smoking Grills.

Elk gebrek dient binnen 10 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 10: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :

De consument heeft het recht aan Smoking Grills mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Smoking Grills klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Smoking Grills, Bistweg 72 te 2520 Broechem.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Artikel 11: Privacy

Smoking Grills verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Smoking Grills toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Smoking Grills bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Smoking Grills uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk of per e-mail (info@smokinggrills.be) aan te vragen op het hierna vermelde adres: Smoking Grills – Bistweg 72 – 2520 Broechem.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Smoking Grills heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Smoking Grills respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Smoking Grills ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Smoking Grills maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Smoking Grills houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@smokinggrills.be

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Smoking Grills om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Smoking Grills klantendienst

De Smoking Grills klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 3 289 53 55 , via e-mail op info@smokinggrills.be of per post op het volgende adres: Bistweg 72, 2520 Broechem

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Smoking Grills. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Smoking Grills kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd.